Motivació extrínseca

Comparteix!

Tot i que la motivació intrínseca és clarament un tipus important de motivació, la major part de les activitats de les persones no són, estrictament parlant, motivades per motius intrínsecs.

Això és especialment el cas després de la primera infància, on la llibertat de ser intrínsecament motivats es torna cada vegada més restringida per les demandes socials i les funcions que requereixen a les persones assumir responsabilitats cap tasques no tant interessants, de naturalesa no intrínseca. A les escoles, per exemple, sembla ser que la motivació intrínseca es debilita amb cada grau d’avanç.

La motivació extrínseca és una construcció que es refereix sempre a que una activitat és realitzada per tal d’assolir algun resultat separable. La motivació extrínseca així contrasta amb la motivació intrínseca, que es refereix a fer una activitat simplement per al gaudi de la pròpia activitat, en lloc del seu valor instrumental.

No obstant això, a diferència d’algunes de les perspectives que veuen les motivacions extrínseques invariadament com a no autònomes, la Teoria de l’Auto-Determinació (SDT) proposa que la motivació extrínseca pot variar molt en el grau en què és autònoma.

Per exemple, una estudiant que fa els seus deures només perquè tem a les possibles sancions per part dels pares si no les fa es veu motivada extrínsecament perquè està fent la feina per tal per assolir el resultat separable d’evitar sancions.

De la mateixa manera, un estudiant que fa la feina perquè ella personalment creu que és valuós per a la seva carrera, que ha triat voluntàriament, està també extrínsecament motivada, perquè també ho està fent pel seu valor instrumental i no perquè li resulti interessant.

Tots dos exemples involucren els instruments, però, l’últim cas implica aval personal i una sensació d’elecció, mentre que el primer consisteix en el mer compliment de un control extern. Tots dos representen un comportament intencional, però els dos tipus de motivació extrínseca varien en la seva autonomia relativa.

Referències

  • Ryan Richard M., Deci Edward L.. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions Contemporary Educational Psychology. 2000;25:54-67.
« Torna al glossari
Translate »